Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Основи та Фундаменти / Bases and Foundations?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вимоги до оформлення статей у науково-технічний збірник: «Основи та фундаменти» Київського національного університету будівництва і архітектури

До публікації приймаються оригінальні матеріали дослідницького та дискусійного характеру. Статті підлягають подвійному рецензуванню, у тому числі залученими редакцією незалежними фахівцями. Дописувачі передають видавцеві авторське право на тексти та письмові дозволи для відтворення рисунків і таблиць з неопублікованих раніше або захищених авторським правом матеріалів. Редакція дотримується етичних норм наукової публікації.
Статті, надані для публікації в збірнику, обов'язково проходять процедуру попереднього розгляду.

1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА СТРУКТУРИ СТАТТІ:

1.1. Вимоги до файла: файл має бути створений у редакторі Word і збережений у форматі *.doc
Мінімальний розмір статті: 10 тис. друкованих знаків без пробілів (min 0,25 авт. арк. за вимогами МОНУ, рисунки, табл. враховуються), максимальний – 40 тис. знаків (1 авт. арк.).
Якщо передбачається публікація матеріалу частинами в декількох випусках збірника то кожну частину слід завершувати поміткою «Продовження (закінчення) буде». На сторінках з початком кожної наступної частини матеріалу, що публікується, в підстрочному зауваженні або перед текстом роблять помітку «Продовження (закінчення)» та вказують номер випуску видань, в якому надруковані попередні частини цього матеріалу.

1.2. Вимоги до формату та оформлення:
1) формат А4, верхнє та нижнє поля 2,5 см, ліве та праве 2 см; шрифт Times New Roman; колонтитули 1,3 см, абзацний відступ 0,5 см; розмір основного тексту 12, анотацій і літератури 11, міжрядковий інтервал 1
2) статтю (*.doc) форматують у дві колонки по 8 см з проміжком 1 см; встановлюють автоматичне перенесення слів
3) назви таблиць та підписи під рисунками (розмір 11) розміщують ліворуч графічного об’єкту; в кириличних текстах − дублюють англійською (рядком нижче)
4) посилання у тексті статті − не більше п’яти в одному місці
5) в списку літератури – не менше 5-10 посилань (переважно на наукові статті та монографії) оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
- список літератури дублюють англійською мовою (References оформолюється згідно стандарту АРА) з транслітерацією, у дужках вказують мову оригіналу, наприклад: (in Ukrainian), (in Russian)

- посилаючись на інтернет-ресурс, дають повну назву та вихідні дані публікації
- відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30% (тобто якщо Ви використали 10 посилань, з них повинно бути не більше 3 на Ваші роботи)
- відсоткове співвідношення посилань на іноземні джерела – не менше 40% (тобто якщо Ви використали 10 посилань, з них повинно бути не менше 4 на іноземні джерела)
6) в кінці англомовних статей розміщують анотацію українською; в інших статтях – англійською

1.3. Структурування статті:
Вихідні дані (шрифт Times New Roman): назва рукопису (н/ж, розмір 14), ім’я та прізвище автора (курсив, розмір 12), місце роботи, поштова адреса, e-mail, ідентифікатор ORCID (розмір 10); якщо авторів декілька – зазначають цифровими зносками; залишають 3 пустих рядка від верхнього поля аркуша, по одному пустому рядку між назвою статті, авторами, місцем їх роботи (особистими даними), даними номера DOI і основним текстом статті.
- назва статті – інформативна та коротка (рекомендовано до 10 слів)

1.4. Структурні підрозділи статті:
- АНОТАЦІЯ (не менше 1800 знаків) – структура анотації аналогічна структурі статті, без використання скорочень та абревіатур, усі пояснення дають в тексті
- КЛЮЧОВІ СЛОВА (5 – 8 слів)
- ВСТУП (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)
- МЕТА І МЕТОДИ
- РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОЯСНЕННЯ (ОСНОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
- ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ (потрібно також визначити перспективи подальших досліджень)
- ЛІТЕРАТУРА (не менше 5-10 джерел, розміщених у порядку їх згадування в тексті статті)
- REFERENСES
- таблиці та рисунки розміщують після першого згадування про них, а великі (на повну ширину аркуша) − зверху або знизу сторінки (не розриваючи одночасно обидві колонки тексту)
- ілюстрації – у форматах *.jpg, *.tif з роздільною здатністю не менше 300 dpi

1.5. Оформлення статті:
- пишуть прямо – цифри, грецькі букви, кирилицю, тригонометричні функції (tan, sin та ін.), усталені вирази (max, const та ін.), хімічні елементи; курсивом – англійські символи формул, римські цифри, номери експлікації;
- між формулами, рисунками, таблицями і текстом залишають по 1 пустому рядку;
- формули (розміром 12-9-7-16-12) набирають в Eq.3 або MathType 6.0 і центрують; нумерація – праворуч колонки;
- таблиці і рисунки – не перевищують область друку аркуша;
- обсяг останньої сторінки статті – не менше 2/3 аркуша;
- скорочені слова «Tабл.» (Table), «Рис.» (Fig.) пишуть з великої букви (в назві – н/ж); текст на полі рисунків зводять до мінімуму, пояснення дають в підписах під рисунками.

2. СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ
Стаття до збірника подається до редакції через он-лайн систему, електронну адресу або через цифровий носій.
До пакету супровідних документів входять:
- Відомості про авторів (прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь, вчене звання, h-index (якщо є), місце роботи, адреса, посада. Контактні відомості: фото автора (*.jpg), мобільний телефон, e-mail, ідентифікатори ORCID та Scopus Author ID)


3. ПОДАЛЬША РОБОТА РЕДАКЦІЇ НАД СТАТТЕЮ
Після підтвердження про відповідність статті загальним вимогам, та за наявності повного пакету документів, стаття передається на внутрішню рецензію та проходить внутрішню редакційну обробку.
Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику.
При наявності у членів редколегії наукових редакторів за відповідними напрямками, запитань до автора відносно певних положень статті, вона повертається автору на доробку або виправлення.
Редакційна колегія не несе відповідальність за зміст та авторство використаного матеріалу, але залишає за собою право не допустити статтю до друку в разі її невідповідності вищенаведеним вимогам.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами: Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.